Mô tả

Hướng dẫn kết nối và sử dụng Module Max7219 Led Matrix 8X8 với Kit Arduino Uno

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Mời các bạn xem Tại đây :

Module MAX7219 Led Matrix 8X8 :

– Supply Voltage : 4 – 5.5 v

– Serially Interfaced :  SPI

 

Các bạn kết nối Module với Kit Arduino theo sơ đồ sau :

Kit Arduino                                Module MAX7219

Pin 12 is connected to the                DataIn  == DIN
Pin 11 is connected to the                CLK
Pin 10 is connected to the                LOAD   == CS

5V                                                          VCC

GND                                                       GND

 

các bạn download và add  thư viện  LedControl-matrixMAX7219.ZIP này vào trình Arduino IDE.

Hướng dẫn add thư viện vào Arduino IDE các ban tham khảo Tại đây :

Trong thư viện có kèm theo 1 số code test cho Module các bạn có thể lấy ra sử dụng

Trong code test các bạn chú ý phần đặt chân kết nối đã đúng chưa sau đó Upload chương trình lên KIT

1 : là setup các chân kết nối với module trong chương trình

2 : thời gian trễ cho chương trình , tăng giảm giá trị sẽ được hiệu ứng nhanh chậm tùy ý  (1000 = 1s)

Code:

dot-matrix-pong-game.ino