Thẻ: lập trình arduino

Xung PPM

I.LỜI GIỚI THIỆU  Bài này giới thiệu về xung PPM (Pulse Position Modulation) được sử dụng để điều khiển servo. ...