21-04-2017 01:45

PICkit 2 v2.61.00 : Phần mềm nạp chương trình cho Pic

Đây là phần mềm nạp cho PICKIT 2  đi được ghi trên đĩa  khi mua bản chính hãng :

DOWNLOAD PICKIT 2 SOFTWARE