Hướng dẫn kết nối & sử dụng Gy-271 [hmc5883l – Cảm biến La Bàn] –  với Arduino Uno

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Mời các bạn xem tại đây :

Module cảm biến là bàn GY-271 [ hmc5883l ]

Các bạn kết nối Module với Kit Arduino theo sơ đồ sau :

 

Ở đây mình Hiển thị lên LCD OLED 0.9 SSD1306  các bạn xem bài viết hướng dẫn Tại đây :

các bạn download và add  thư viện  Gy-271-hmc5883l.zip này vào trình Arduino IDE.

Hướng dẫn add thư viện vào Arduino IDE các ban tham khảo Tại đây :

 

 

// kết thúc chương trình .